Vaš e-mail:
Naslov poruke:
Poruka:

Garancija

Kvalitet naših proizvoda se testira tokom procesa proizvodnje. Medjutim, ukoliko proizvod ima greške u izradi ili delovima prilikom kupovine, podložan je garanciji. Garancija pruža odredjena prava krajnjem kupcu. Garancija ne utiče na obim prava koje vi kao potrošač imate u vašoj zemlji po vašim propisima niti su ta prava ograničena ovim ugovorom. Prilikom reklamacije potrebno je precizirati svoje zahteve. Zakon o posebnim uslovima prodaje obezbedjuje različita prava ukoliko proizvod nije u skladu sa ugovorom o prodaji.

U prvom slučaju, potrošač može zahtevati:
1. besplatnu popravku proizvoda
2. zamenu proizvoda
Sve popravke koje se smatraju greškama proizvodjača biće besplatno izvršene. Besplatna popravka ili zamena podrazumeva da prodavac ima obavezu da refundira sve troškove potrošaču.

Reklamacija

Sve popravke koje se smatraju greškama proizvodjača će biti besplatno izvršene. Besplatna popravka ili zamena podrazumeva da prodavac ima obavezu da refundira sve troškove potrošača. Nakon obavljene kupovine molimo sačuvajte račun. Obratite pažnju da li je datum kupovine na računu jasno vidljiv. Ukoliko imate bilo kakve nedoumice kontaktirajte prodavca. Prodavac će vam takodje pomoći u procesu podnošenja reklamacije. Popravka proizvoda neće pružiti osnovu za produžetak perioda garancije. Proizvodi koji se direktno vraćaju proizvodjaču ne podležu garanciji. Proizvod se mora vratiti preko prodavca. Garancija podleže Direktivi 99/44/EG od 25 maja 1999.

Izuzeci:

• prirodno habanje i cepanje sastavnih delova
• šteta uzrokovana nepravilnim čuvanjem
• promena u boji tkanine
• gubitak malih delova opreme
• oštećenja ili poderotine tkanine, načinjene od strane potrošaća
• popravke obavljene od strane neovlašćenih osoba.

Garancija neće biti odobrena ukoliko:

• je proizvod vraćen nepotpun i bez originalnog dokaza o kupovini i garantnim pečatom od strane prodavca
• su oštećenja prouzrokovana neodgovarajućom korišćenjem ili održavanjem koje nije u skladu sa uputstvom za korišćenje proizvoda
• je proizvod modifikovan od stane potrošača
• je serijski broj uklonjen, promenjen ili nečitak